อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง32101

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง ประวัติศาสตร์สากล รหัสวิชา ส 32170

อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ อรววรณ กองพิลา

คำถาม

1.ผลงานของขงจื๊อรวบรวมไว้เรียกว่า ตำรับ 5 เล่ม ของขงจื๊อประกอบด้วยอะไรบ้าง

2.เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ 7 แห่งมีอะไรบ้าง

3.สิ่งประดิษฐ์ในยุคโบราณที่สำคัญ 4 อย่าง มีอะไรบ้าง

4.อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

5.ทำไมอารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห จึงเป็นที่รู้จัก

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาความเป็นมาของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห

2.เพื่อศึกษาอิทธิพลของอารยธรรมลุ่มแมน้ำฮวงโห ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม ศิลปะ และความเป็นอยู่

3.เพื่อศึกษาสิ่งประดิษฐ์ในยุคโบราณที่สำคัญของลุ่มแม่น้ำฮวงโห

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

-ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และการเกิดของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห

-ได้ทราบถึงอิทธิพลของอารยธรรมลุ่มแมน้ำฮวงโห ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม ศิลปะ และความเป็นอยู่

-ได้ทราบถึงสิ่งประดิษฐ์ในยุคโบราณที่สำคัญของลุ่มแม่น้ำฮวงโห

การดำเนินงาน/โครงงาน

-เลือกประเด็นหัวข้อโครงงานที่สนใจ

-ตั้งคำถามที่ต้องการศึกษา

-สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

-วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

-สรุปข้อมูลที่ได้ และนำเสนอโครงงาน

Advertisements